Polityka prywatności

Polityka prywatności

VITAGENUM SP. Z O.O.

Niniejsza polityka prywatności stanowi załącznik do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczna oraz do regulaminu świadczenia usług oznaczania markerów genetycznych, określa w szczególności zasady korzystania z serwisu internetowego, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej www.vitagenum.pl. Każdy może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Vitagenum sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20 – 262 Lublin, KRS: 0000481835, NIP: 9462645753, REGON 061611940, e-mail: biuro@vitagenum.pl, tel.: +48 81 458 11 58
 2. Serwis internetowy działa zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03) przetwarzając dane osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego vitagenum.pl.
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki Administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 4. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 6. Dostęp do danych osobowych ma Administrator, wybrani pracownicy Administratora lub podmioty upoważnione do utrzymania i rozwoju usługi, z zastrzeżeniem ustępu 7.
 7. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do przestrzegania wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 6 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 9. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 10. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych oraz w celach związanych z ulepszeniem usługi i marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA
 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
  1. Zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umów o świadczenie usług oznaczania markerów genetycznych;
  2. Dostawy zestawu do pobierania próbki;
  3. Obsługi procesu rejestracji konta, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
  4. Obsługi procesu udostępniania wyników oznaczenia markerów za pośrednictwem konta;
  5. Marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w przypadku wyrażenia na nią zgody przez klienta (usługa newsletter);
  6. Kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem.
 2. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. imię i nazwisko adresata dostawy zestawu do pobrania próbki;
  2. adres do dostawy zestawu do pobrania próbki (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  3. adres e-mail;
  4. Numer telefonu kontaktowego.
 3. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki jest adresem dowolnie wskazanym przez Użytkownika. Adres do dostawy zestawu do pobrania próbki nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania/siedziby Użytkownika.
 4. Administrator analizuje i przedstawia wyniki badania materiału genetycznego w sposób uniemożliwiający przypisanie danej próbki z materiałem genetycznym do konkretnej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej tj. za pośrednictwem anonimowych kont.
 5. Wyniki uzyskane w ramach badania materiału genetycznego służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 6. Próbka materiału biologicznego jest niszczona, w sposób nieodwracalny, po wykonaniu ostatniego oznaczenia genetycznego.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie. Ma on prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również może żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.
 8. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, może spowodować, że Vitagenum sp. z o.o. nie będzie mogła wykonać usługi na rzecz Użytkownika.
 9. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
 10. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy zestawu do pobrania próbki do Użytkownika przewoźnikowi.

 

 1. POLITYKA COOKIES
 1. Serwis internetowy korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony serwisu internetowego.
 2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o  prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.
 3. Użytkownik  zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowo związany jest jej postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Vitagenum sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności . Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu www.vitagenum.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 lipca 2016r.
KONTAKT

Vitagenum Sp. z o.o.
Lubelski Park Naukowo Technologiczny
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
mail: biuro@vitagenum.pl

Telefon stacjonarny: + 48 81 451 17 92*

*Opłata zgodnie z taryfą operatora

 

NEWSLETTER


Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych wydawcy portalu vitagenum.pl, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 833).DOŁĄCZ DO NAS:
Copyright © 2015 VITAGENUM. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie DONBRANDO